ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ MODIVO.GR

Συνημμένα:

1. Yπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης από τη σύμβαση που συνήφθη εξ αποστάσεως

To Διαδικτυακό Κατάστημα www.modivo.gr προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αν οι διατάξεις μιας συμφωνίας είναι λιγότερο ευνοϊκές για τον καταναλωτή από ότι οι διατάξεις του νόμου για τα δικαιώματα των καταναλωτών, θα θεωρούνται άκυρες, και στη θέση τους θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν αποκλείουν ή δεν περιορίζουν οποιαδήποτε δικαιώματα έχουν οι καταναλωτές σύμφωνα με τις αδιαμφισβήτητες διατάξεις του νόμου, καθώς και τυχόν αμφιβολίες μπορούν να εξηγηθούν υπέρ του καταναλωτή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ακούσιας μη συμμόρφωσης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού με τις ανωτέρω διατάξεις, προτεραιότητα δίνεται σε αυτές τις διατάξεις και ο Πωλητής τις εφαρμόζει.

  • I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
   1. 1. Οι υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.modivo.gr παρέχονται από την επιχείρηση με τα ακόλουθα στοιχεία :
    Εμπορική Επωνυμία : MODIVO S.A.
    Έδρα : Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Πολωνία.
    Τηλέφωνο : 2311 320 119 (η κλήση χρεώνεται ως τυπική κλήση εξωτερικού - σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κάθε παρόχου).
    E-mail : info@modivo.gr
    ΑΦΜ : 929-13-53-356.
    KRS : 0000541722.
    REGON : 970569861
   2. Η χρήση του Hλεκτρονικού Kαταστήματος προϋποθέτει την εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων, από το τελικό σύστημα της συσκευής και το σύστημα τηλεπληροφοριών που χρησιμοποιείται από τον Πελάτη,
   3. Ο Κανονισμός απευθύνεται τόσο σε Πελάτες οι οποίοι είναι οι καταναλωτές όσο και στους Πελάτες που δεν είναι καταναλωτές αλλά χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ή συνάπτουν κάποια Σύμβαση Πώλησης (με την εξαίρεση του τμήματος XII του Κανονισμού, το οποίο απευθύνεται μόνο σε Πελάτες που δεν είναι καταναλωτές).
   4. Η Αποδοχή του Κανονισμού είναι εθελοντική όμως είναι υποχρεωτική από τον Πελάτη για την δημιουργία λογαριασμού και/ ή για την υποβολή Παραγγελιών. 
   5. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ή στην περίπτωση μιας Παραγγελίας με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της προτεινόμενης Σύμβασης Πώλησης που αναφέρεται στο τμήμα ΙΙΙ. παράγραφος 6 σημείο α του Κανονισμού Διαδικασίας, συνιστούν πρόσκληση για τη σύναψη Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 71 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ), που απευθύνεται από τον Πωλητή προς τους Πελάτες, και όχι μια προσφορά με την έννοια του Αστικού Κώδικα.
   6. Κάθε φορά που στο υπόλοιπο του Κανονισμού χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες φράσεις με κεφαλαία, θα πρέπει να γίνονται κατανοητές, με την έννοια που δίνεται παρακάτω, εκτός και αν το πλαίσιο χρησιμοποίησης τους υπαγορεύει σαφώς διαφορετικά:
    • 6.1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ – το λογισμικό (εφαρμογή για κινητά) που παρέχεται στον Πελάτη από τον Πωλητή και προορίζεται για εγκατάσταση σε κινητή συσκευή που ανήκει στον Πελάτη και η οποία επιτρέπει, ειδικότερα, τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χωρίς την ανάγκη εκκίνησης ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.
    • 6.2. ΤΟ ΓΕΠ – Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητή που παρέχει στους Πελάτες τις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, το κατάστημα, τον Κανονισμό και τις τρέχουσες Προσφορές, τις Εργάσιμες ημέρες, τις ώρες που εμφανίζονται στο πεδίο «επικοινωνία» του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στον τηλεφωνικό αριθμό και το, e-mail, μέσω συνομιλίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τη φόρμα επικοινωνίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα στην καρτέλα "Επικοινωνία". Όσον αφορά το κόστος των κλήσεων προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – η κλήση χρεώνεται ως τυπική κλήση εξωτερικού - σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κάθε παρόχου).
    • 6.3. Η ΤΙΜΗ - καθορίζεται σε πολωνικά ζλότι ή σε άλλο νόμισμα, το ακαθάριστο ποσό (λαμβάνοντας υπόψη το ΦΠΑ) το οποίο οφείλεται στον  Πωλητή ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης της κυριότητας ενός προϊόντος στον Πελάτη, σύμφωνα με τη σύμβαση Πώλησης. Στην Τιμή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, εκτός εάν οι όροι της Προσφοράς που χρησιμοποιούνται από το Κατάστημα ορίζουν διαφορετικά.
    • 6.4. Η ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ - μία ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός των αργιών, που ισχύουν εντός της επικράτειας του Πολωνικού κράτους.
    • 6.5. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ (Πρόσβασης)- μια σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων, αναγκαίων να λάβει χώρα η διαδικασία έγκρισης της απόκτησης πρόσβασης στο λογαριασμό που καθορίζεται από τον Πελάτη κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τους Κωδικούς πρόσβασης σε εμπιστευτικότητα (να μην τους παρέχει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος). Ο Κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλάξει μέσα από τις ρυθμίσεις του Λογαριασμού. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα της λεγόμενης πολλαπλής δυνατότητας αλλαγής του Κωδικού πρόσβασης.
    • 6.6. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ - (1) φυσικό πρόσωπο  ή (2) ένα νομικό πρόσωπο ή (3) μια οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, που ο νόμος αναγνωρίζει τη δικαιοπρακτική της ικανότητα και η οποία έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Αν ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει νομικά αποτελεσματική συγκατάθεση του  δικαστικού του συμπαραστάτη του ώστε να συνάψει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών / Σύμβαση Πώλησης και να την αποδεικνύει σε κάθε αίτημα του Πωλητή, ενώ, κατά γενικό κανόνα, οι Συμφωνίες Αγοράς που συνάπτονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι της φύσης των συμβάσεων που συνάπτονται συνήθως σε μικρές τρέχουσες υποθέσεις της καθημερινής ζωής.
    • 6.7 Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – Ο Αστικός Κώδικας Νόμος της 23ης Απριλίου 1964 (ΦΕΚ 2014 εδαφιο 121 όπως τροποποιήθηκε).
    • 6.8. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - φυσικό πρόσωπο που συνάπτει με τον επιχειρηματία νομική δράση που δεν σχετίζεται άμεσα με την επιχείρησή του ή την επαγγελματική του δραστηριότητα.
    • 6.9. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - Ηλεκτρονική Υπηρεσία, που επισημαίνεται με ένα μεμονωμένο όνομα (login) και τον Κωδικό Πρόσβασης που δίνεται από τον Πελάτη στη βάση δεδομένων του  συστήματος του Πωλητή, επιτρέποντας τη χρήση από τον Πελάτη επιπλέον χαρακτηριστικών / υπηρεσιών. Ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στον Λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης. Ο Πελάτης συνδέεται στο Λογαριασμό του μετά την εγγραφή του στο κατάστημα. Ο Λογαριασμός επιτρέπει την εγγραφή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία της διεύθυνσης του Πελάτη για αποστολές των Προϊόντων, παρακολούθηση της κατάστασης των Παραγγελιών, πρόσβαση στο ιστορικό των Παραγγελιών και κάθε άλλης υπηρεσία που παρέχεται από τον Πάροχο.
    • 6.10. ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ - υπηρεσία διαθέσιμη σε κάθε Πελάτη, ο οποίος χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, το οποίο καθιστά δυνατό για τον Πελάτη να δηλώσει Παραγγελία ενός ή περισσοτέρων Προϊόντων, να εισάγει Κωδικούς έκπτωσης που μειώνουν τις Τιμές σύμφωνα με τους όρους των ξεχωριστών συμφωνιών / κανονισμών, εμφανίζει μια περίληψη των Τιμών των επιμέρους προϊόντων και όλων των Προϊόντων μαζί (συμπεριλαμβανομένων, εάν είναι απαραίτητο των εξόδων αποστολής), εμφανίζει επίσης την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων. Το Καλάθι συλλέγει τις προσφορές που υποβάλλονται από τον Πελάτη για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης, δηλαδή με μία Παραγγελία μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία προσφορές για τη σύναψη Σύμβασης Πώλησης.
    • 6.11. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δίνεται στο κατάστημα, κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού.
    • 6.12. TO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Ηλεκτρονική Υπηρεσία, η οποία επιτρέπει σε όλους τους Πελάτες που τη χρησιμοποιούν να λαμβάνουν από τον Πωλητή περιοδικές πληροφορίες με λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων των νέων Προϊόντων και τις Προσφορές, στην καθορισμένη από τον Πελάτη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου, με τη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη. Οι όροι παροχής της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου από τον Πωλητή απαριθμούνται σε ξεχωριστό Κανονισμό που είναι διαθέσιμοι στο Ηλεκτρονικό κατάστημα.
    • 6.13.  TO ΠΡΟΪΟΝ - διαθέσιμο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, κινητό αντικείμενο της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή, με την καταβολή του τιμήματος (Τιμής). Όλα τα προϊόντα που  προβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι καινούργια.
    • 6.14. OI ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ειδικοί όροι πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, που διέπονται από τις αρχές που εκφράζονται στο Hλεκτρονικό Kατάστημα, που προτείνονται από τον Πωλητή οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ σε μια δεδομένη στιγμή και μέσω των οποίων ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους όρους που καθορίζονται σε αυτές όπως η μείωση των Τιμών ή των εξόδων αποστολής.
    • 6.15. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - το έγγραφο αυτό προσδιορίζει τους κανόνες σύναψης των Συμβάσεων Πώλησης και τους κανόνες για την παροχή και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Πωλητή μέσω του Καταστήματος για τους Πελάτες. Ο Κανονισμός ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Πελάτη και του Πωλητή.
    • 6.16. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - πλατφόρμα που επιτρέπει την δήλωση των Παραγγελιών ή κρατήσεων από τον Πελάτη και των Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Πωλητή, την οποία διαχειρίζεται ο Πωλητής, η οποία είναι ένα συγκρότημα διασυνδεδεμένων δικτυακών τόπων, που διατίθεται στη διεύθυνση του διαδικτύου: www.modivo.gr. και μέσω της Εφαρμογής.
    • 6.17. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ - η εταιρεία MODIVO S.A που βρίσκεται στην Zielona Góra ,  Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002, Zielona Góra, η οποία  έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Επιχειρηματιών που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο στην Ζιελόνα Γκόρα, VIII Τμήμα Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, σύμφωνα με τον αριθμό KRS 0000541722, ΑΦΜ 929-13-53-356, αριθμός REGON 970569861, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 2 008 001 Πολωνικών ζλότι, εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο, email: info@modivo.gr, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας: 2311 320 119 (η κλήση χρεώνεται ως τυπική κλήση - σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κάθε παρόχου).
    • 6.18. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – στοιχεία κειμένου, γραφικά στοιχεία ή μορφή πολυμέσων (π.χ πληροφορίες για το Προϊόν, φωτογραφίες των Προϊόντων, διαφημιστικά βίντεο, περιγραφές, σχόλια) συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών, σύμφωνα με τον νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και τις εικόνες φυσικών προσώπων, που διανέμονται στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον αρμόδιο Πωλητή, τους εργολάβους του Πωλητή, τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
    • 6.19. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - Σύμβαση Πώλησης κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, σχετικά με την πώληση από τον Πωλητή προς τον Πελάτη προϊόντος με την καταβολή του τιμήματος (Τιμής), συν αν χρειαστεί την καταβολή επιπλέον εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, τους όρους της οποίας καθορίζει ειδικότερα ο παρών Κανονισμός. Η Σύμβαση Πώλησης συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή με τη χρήση εξ αποστάσεως επικοινωνίας, αφού η Παραγγελία θα γίνει δεκτή από τον Πωλητή με βάση τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Η Σύμβαση Πώλησης ορίζει ένα συγκεκριμένο προϊόν, τα κύρια χαρακτηριστικά, την τιμή, τα έξοδα αποστολής του και άλλες σχετικές συνθήκες. Κάθε προϊόν είναι το αντικείμενο ξεχωριστής Σύμβασης Πώλησης. Αυτό ισχύει και αν ο Πωλητής, ως μέρος της λειτουργικότητας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος , για αντικειμενικούς (ουσιαστικούς) λόγους καθιστά τη σύναψη ή το περιεχόμενο της Συμφωνίας Πώλησης ενός συγκεκριμένου Προϊόντος εξαρτημένη από τη σύναψη άλλης Συμφωνίας Πώλησης, λόγω άμεσης σχέσης μεταξύ των Προϊόντων. Ο Πωλητής μπορεί να συνάπτει Σύμβαση Πώλησης με Πελάτη ο οποίος δεν είναι Καταναλωτής, ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, η οποία, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μέρους της Σύμβασης Πώλησης θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με e-mail. Δεν συνιστά σύναψη σύμβασης Πώλησης.
    • 6.20. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – Η υπηρεσία κοινωνίας της πληροφορίας, που παρέχεται μέσω της πρόσβασης και της χρήσης της διεύθυνσης του διαδικτύου www.modivo.gr παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κατά την έννοια του νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ΦΕΚ του 2002, αριθμός 144, σημείο 1204. όπως τροποποιήθηκε), από τον Πωλητή προς τον Πελάτη σύμφωνα με τη Σύμβαση  για την Παροχή Υπηρεσιών. Σε σχέση με το βαθμό στον οποίο οι Υπηρεσίες που παρέχονται από τις οντότητες που συνεργάζονται με τον Πωλητή, οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους κανόνες για τη χρήση αυτών των Υπηρεσιών μπορούν να βρεθούν στους κανονισμούς που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών από αυτές τις οντότητες.
    • 6.21. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΗ – νομοθετική διάταξη της 30ης Μαΐου 2014 που αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών (ΦΕΚ 2014, θέση 827 όπως τροποποιήθηκε)
    • 6.22. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνεργασία με το σύστημα των ΤΠΕ που χρησιμοποιείται από τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ή της Σύμβασης Πώλησης, δηλαδή: (1) ο υπολογιστής, φορητός υπολογιστής ή άλλη συσκευή πολυμέσων με πρόσβαση στο Internet (σε περίπτωση Εφαρμογής – κινητή συσκευή) (2) πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (3) πρόγραμμα περιήγησης στο Internet: Mozilla Firefox έκδοση 17.0 ή νεότερη έκδοση, ή Internet Explorer, έκδοση 10.0 και νεότερη έκδοση, Opera έκδοση 12.0 και άνω, Google Chrome, έκδοση 23.0. και νεότερη έκδοση, Safari έκδοση 5.0 και νεότερη έκδοση (4) συνιστώμενη ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024x768 (5) προσθήκη στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet της δυνατότητας εγγραφής αρχείων Cookies και της υπηρεσίας JavaScript, στην περίπτωση της σύναψης Σύμβασης Πώλησης μέσω τηλεφώνου: (6) τη χρήση του τηλεφώνου, σε περίπτωση Εφαρμογής: (8) λειτουργικό σύστημα κινητής τηλεφωνίας: έκδοση Android 4.0.3 ή νεότερη έκδοση ή έκδοση iOS 9.0.4 ή νεότερη έκδοση, (9) κινητή συσκευή με υπηρεσία λήψης φωτογραφιών και γεωγραφική τοποθέτηση (GPS) Για να συνάψει την Σύμβαση Πώλησης ο Πελάτης θα πρέπει να διαθέτει μια έγκυρη / ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις, πληκτρολόγιο ή άλλη συσκευή κατάδειξης, που να επιτρέπει τη σωστή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών φορμών.
    • 6.23. Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - μια δήλωση που εκφράζει τη βούληση του Πελάτη να συνάψει μια Σύμβαση Πώλησης από απόσταση, την οποία κατατεθεί με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας, για τον καθορισμό των Προϊόντων, για τα οποία ο Πελάτης δηλώνει προσφορά σύναψης Σύμβασης Πώλησης και τα στοιχεία του Πελάτη που απαιτούνται για τη πιθανή σύναψη και εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης. Η Παραγγελία για κάθε Προϊόν θα αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη προσφορά από τον Πελάτη για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης (τεχνική βοήθεια). Αυτό ισχύει και αν ο Πωλητής, ως μέρος της λειτουργικότητας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, για αντικειμενικούς (ουσιαστικούς) λόγους καθιστά τη σύναψη ή το περιεχόμενο της Συμφωνίας Πώλησης συγκεκριμένου Προϊόντος εξαρτημένη από τη σύναψη άλλης Συμφωνίας Πώλησης λόγω άμεσης σχέσης μεταξύ των Προϊόντων. Σε μια Παραγγελία μπορεί να αποδοθεί ένας αριθμός και όλες οι προσφορές θα εκτελούνται παράλληλα. Η αποδοχή του Παραγγελίας σημαίνει τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης (βλέπε παραπάνω).
  • II. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
   1. Ο Πωλητής μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος παρέχει τις ακόλουθες δωρεάν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Πελάτες:
    • α.τον Λογαριασμό
    • β.την δυνατότητα στους Πελάτες να υποβάλουν τις Παραγγελίες και Συμβάσεις Πωλήσεων σύμφωνα με τους όρους αυτού του Κανονισμού
    • γ.την παρουσία στους Πελάτες διαφημίσεων με περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα τους.
    • δ.την δυνατότητα στους Πελάτες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Καλαθιού
    • ε.την δυνατότητα της προβολής του περιεχομένου που είναι τοποθετημένο στα πλαίσια του Καταστήματος
    • στ.το Ενημερωτικό Δελτίο.
    • ζ.στην περίπτωση Πελατών Εφαρμογών (οι ακόλουθοι όροι μπορεί να ισχύουν για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που είναι ενημερωμένες ή εφαρμόζονται στο μέλλον - η δυνατότητα χρήσης ορισμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών οφείλεται στην τρέχουσα λειτουργικότητα της Εφαρμογής):
     • σάρωση μέσω της φωτογραφικής μηχανής και αποθήκευση των γραμμωτών κωδικών των επιλεγμένων προϊόντων για την ικανότητα του πελάτη να συγκρίνει τις τιμές του.
     • παρουσίαση Προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με βάση τις προσθήκες φωτογραφιών επιλεγμένων προϊόντων
     • αναζήτηση μέσω της γεωγραφικής θέσης του σταθερού καταστήματος του Πωλητή ή ενός συγκεκριμένου σημείου παράδοσης
     • περιορισμός των Προϊόντων ή των Προσφορών, για παράδειγμα, στο μέγεθος του Πελάτη (π.χ. μέγεθος υποδημάτων) ή την κατηγορία του Πελάτη (π.χ. Άνδρες / Γυναίκες / Παιδιά).
     • παρουσίαση των τρεχουσών ειδοποιήσεων απευθείας στην οθόνη κινητής συσκευής (ειδοποίηση “push”).
     • δημιουργία λιστών αγαπημένων Προϊόντων.
   2. Επιπρόσθετα ο Πωλητής, για τους Πελάτες που έχουν δημιουργήσει Λογαριασμό, παρέχει δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος τις ακόλουθες υπηρεσίες:
    • a. τη διατήρηση του ιστορικού της συνεδρίας του Πελάτη αφού αποσυνδεθεί από το Λογαριασμό του (μέσω προγράμματος περιήγησης ή Εφαρμογής)
    • b. την αποθήκευση και τη διάθεση στον Πελάτη μέσω του Λογαριασμού του, του ιστορικού των Παραγγελιών ή κρατήσεων
   3. Η χρήση του Λογαριασμού είναι δυνατή μετά από τη διενέργεια στο σύνολο τους των επόμενων βημάτων από τον Πελάτη:
    • a. συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και αποδοχή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού,
    • b. επιλογή με κλικ του πεδίου «Εγγραφή» και
   4.  Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνάπτεται με την παραλαβή από τον Πελάτη της επιβεβαίωσης της σύναψης της Συμφωνίας Υπηρεσίας που αποστέλλεται από τον Πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέσχε ο Πελάτης κατά τη διαδικασία εγγραφής. Ο Λογαριασμός παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης δικαιούται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να δώσει την αιτία, να καταργήσει τον Λογαριασμό (ακύρωση του Λογαριασμού) στέλνοντας ένα κατάλληλο αίτημα στον Πωλητή, ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@modivo.gr ή γραπτώς σε: Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra. Η ρύθμιση του λογαριασμού δεν απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο Πωλητής μπορεί να εισάγει τέτοιο περιορισμό στις λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ιδίως λόγω της σχέσης ενός συγκεκριμένου Προϊόντος ή ενός είδους Προϊόντος με τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του Λογαριασμού.
   5. Η Χρήση του Καλαθιού αρχίζει με την ίδια στιγμή που ο Πελάτης προσθέσει το πρώτο Προϊόν στο Καλάθι.
   6. Το Καλάθι παρέχεται δωρεάν και είναι εφάπαξ και τερματίζεται κατά την παραλαβή της Παραγγελίας μέσω αυτού ή όταν ο Πελάτης τερματίσει προηγουμένως τη διάθεση της Παραγγελίας, ενώ το Καλάθι θυμάται τις πληροφορίες των Προϊόντων που επιλέγει ο Πελάτης και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνδεσης, για όχι περισσότερο από 7 ημέρες, ωστόσο δεν διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα αντικειμένων των Προϊόντων που επιλέγονται από τον Πελάτη για να επιτρέψει την τοποθέτηση μιας Παραγγελίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Όταν το Καλάθι χρησιμοποιείται από Πελάτες συνδεδεμένους στο Λογαριασμό μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, τα περιεχόμενα του Καλάθι συγχρονίζονται με τον Λογαριασμό που εκτελείται στη συνέχεια από την εφαρμογή (και το αντίθετο).
   7. Ο Πελάτης υποχρεούται ειδικότερα:
    • α. Να δίνει στα έντυπα Παραγγελίας και εγγραφής για τη δημιουργία Λογαριασμών αποκλειστικά και μόνο τα πραγματικά, ισχύοντα, και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του Πελάτη.
    • β. Να ενημερώνει αμελλητί τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών του δεδομένων, που παρέχονται από τον Πελάτη στον Πωλητή σε σχέση με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ή τη Σύμβαση Πώλησης, ιδίως στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή εκτέλεσή τους. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού, ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές στο Λογαριασμό.
    • γ. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την λειτουργικότητα που προσφέρονται από τον Πωλητή χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργικότητα του Πωλητή, του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της Εφαρμογής.
    • δ.  Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την λειτουργικότητα που προσφέρονται από τον Πωλητή, σύμφωνα με την νομοθεσία, και τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και εκείνες που θεσπίζονται στον τομέα των ηθών και τους κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς.
    • ε. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την λειτουργικότητα που παρέχονται από τον Πωλητή, χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για άλλους Πελάτες και τον Πωλητή.
    • στ. Να καταβάλλει έγκαιρα τις πληρωμές των Τιμών και άλλων εξόδων στο σύνολο τους που καθορίζονται από τον Πελάτη και τον Πωλητή.
    • ζ. Να παραλαμβάνει έγκαιρα τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν με τη μέθοδο παράδοσης και πληρωμής με αντικαταβολή.
    • η. Να μη δίνει και να μην διαθέτει στο Κατάστημα περιεχόμενο απαγορεύεται από την νομοθεσία, ειδικότερα περιεχόμενο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή τα προσωπικά του δικαιώματα.
    • θ. Να απέχει από ενέργειες όπως:
     • Την αποστολή ή τη δημοσίευση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μη ζητηθέντων εμπορικών πληροφοριών ή τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει τον νόμο (απαγόρευση της διάθεσης παράνομου περιεχομένου),
     • Τις δραστηριότητες ενημέρωσης ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που αποσκοπούν στο να έρθουν στην κατοχή του πληροφορίες που δεν προορίζονται για τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων άλλων Πελατών ή παρεμποδίζουν τις αρχές ή τις τεχνικές πτυχές της λειτουργίας του Καταστήματος, την Εφαρμογής και την εκτέλεση πληρωμών,
     • Την τροποποίηση δολίως του περιεχομένου που παρέχεται από τον Πωλητή, ιδίως των δεδομένων εντός των πλαισίων του Καταστήματος Τιμών και περιγραφών των Προϊόντων.
    • ι.  Να λαμβάνει Εφαρμογές μόνο από τις νόμιμες πηγές που απαριθμούνται από τον Πωλητή στην παράγραφο 14 κατωτέρω.
   8. Παράπονα που σχετίζονται με την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ή Εφαρμογής μπορεί να γίνουν, για παράδειγμα:
    • α. στην ακόλουθη διεύθυνση: Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra
    • β. μέσω ηλεκτρονικής μορφής μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@modivo.gr
   9. Συνιστάται ο Πελάτης στην περιγραφή του παραπόνου να παρέχει: (1) πληροφορίες και τις περιστάσεις που αφορούν το αντικείμενο του παραπόνου και ιδίως το είδος και η ημερομηνία των παρατυπιών (2) τις αξιώσεις του Πελάτη  και (3) τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος - αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την εξέταση του παραπόνου από τον Πωλητή. Οι αξιώσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο έχουν τη μορφή μόνο συστάσεων και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του παραπόνου χωρίς να υπήρχε η συνιστώμενη περιγραφή των αξιώσεων.
   10. Η απάντηση στο παράπονο από τον Πωλητή θα γίνει αμέσως, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, εκτός εάν διαφορετική ημερομηνία προκύπτει από νομικές διατάξεις ή ξεχωριστούς κανονισμούς.
   11. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη δωρεάν λήψη της Εφαρμογής στην κινητή συσκευή του Πελάτη από τα ακόλουθα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας:
    • α. Apple App Store, για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS.
    • β. Google Play, για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android.
   12. Η χρήση εφαρμογών που έχουν ληφθεί από πηγές διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 11 ανωτέρω, θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της εφαρμογής και τη σύνδεση με επιβλαβές λογισμικό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της κινητής συσκευής του πελάτη και τα αποθηκευμένα σε αυτόν δεδομένα.
   13. Για να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή, ο Πελάτης πρέπει:
    • α. να διαβάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τις πληροφορίες σχετικά με την Εφαρμογή που διατίθενται στα καταστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 14 πιο πάνω και να τις αποδεχτεί και
    • β. να κατεβάσει την Εφαρμογή από το κατάστημα που αναφέρεται στην παρ. 11 ανωτέρω, και
    • γ. να εγκαταστήσει την Εφαρμογή στην κινητή συσκευή του ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται μετά τη διαδικασία εγκατάστασης ή παρέχονται από τα καταστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 11 παραπάνω.
   14. Η εφαρμογή συνδέεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του Διαδικτύου.
   15. Η λειτουργικότητα της Εφαρμογής παρέχεται από τον Πωλητή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με τρόπο που διευκολύνει τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον Πελάτη, απαιτείται όμως εξοικείωση με τα Περιεχόμενα, Προϊόντα και Τιμές.
   16. Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που αποθηκεύει και αποκτά πρόσβαση στο αναγνωριστικό πελάτη που επιτρέπει στην εφαρμογή Offline να λειτουργεί και να αποθηκεύει την προτίμηση του πελάτη που δεν έχει συνδεθεί (που σχετίζεται με την πρόσβαση στη μνήμη της κινητής συσκευής). Η Εφαρμογή αποθηκεύει το τρέχον αναγνωριστικό πελάτη έως ότου ο πελάτης συνδεθεί στην Εφαρμογή, οι αλλαγές της εφαρμογής στο ηλεκτρονικό κατάστημα που εκτελείται σε άλλη χώρα ή αφαιρεί (απεγκαθιστά) την εφαρμογή από την κινητή συσκευή.
   17. Για τη χρήση της λειτουργικότητας της Εφαρμογής που αναφέρεται στο σημείο ΙΙ, σημείο 1, ανωτέρω, είναι απαραίτητο να συμφωνήσει ρητά ο Πελάτης να δώσει τη συγκατάθεσή του σε ορισμένες λειτουργίες της κινητής συσκευής του πελάτη, "push" ειδοποιήσεις ή να δώσετε στον πωλητή πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του πελάτη.
   18. Ο Πελάτης δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 17 παραπάνω ή να απεγκαταστήσει (αφαιρέσει) την Εφαρμογή από δική του κινητή συσκευή χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της συσκευής.
  • III. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
   1. Τα κύρια χαρακτηριστικά της παροχής, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα των παροχών και του τρόπου επικοινωνίας με τον Πελάτη προσδιορίζονται στη σελίδα Προϊόντος ή με άλλο τρόπο κατάλληλο για ένα δεδομένο Προϊόν, ως μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
   2. Ο Πωλητής επιτρέπει την υποβολή Παραγγελιών για τα Προϊόντα με τον ακόλουθο τρόπο:
    • α. στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
    • β. μέσω επαφής με το ΓΕΠ:
     • τηλεφωνικά
     • μέσω e-mail
     • με την χρήση λογισμικού απευθείας επικοινωνίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

      Ως μέρος της ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, ο Πωλητής μπορεί να εισάγει περιορισμούς στις μεθόδους διάθεσης Παραγγελιών για συγκεκριμένα προϊόντα. Σε περίπτωση που τοποθετούνται ταυτόχρονα αρκετές εντολές, των οποίων ο προαναφερόμενος περιορισμός ισχύει για τουλάχιστον ένα, μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των μεθόδων παραγγελίας για τις υπόλοιπες παραγγελίες.

   3. Στα πλαίσια της ανάπτυξης των υπηρεσιών, ο Πωλητής μπορεί να εισάγει επιπλέον τρόπους για να υποβάλλονται οι Παραγγελίες με τη χρήση της επικοινωνίας από απόσταση, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
   4. Η Σύναψη της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή λαμβάνει χώρα μετά από την Παραγγελία του Πελάτη.
   5. Ο Πωλητής επιτρέπει στον Πελάτη να υποβάλει Παραγγελίες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ως εξής, κατά σειρά:
    • α. Ο Πελάτης προσθέτει το επιλεγμένο Προϊόν στο Καλάθι και στη συνέχεια πηγαίνει στη φόρμα Παραγγελίας. Ο Πωλητής μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες για το Προϊόν που προστέθηκε στο Καλάθι ως μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, π.χ. εξατομίκευση, προσθήκη άλλων Σχετικών Προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα για ανεξάρτητη πώληση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
    • β. Ο Πελάτης που διαθέτει Λογαριασμό επιβεβαιώνει στη φόρμα Παραγγελίας ότι τα αναγκαία στοιχεία για τη σύναψη και την εφαρμογή της Σύμβασης Πώλησης είναι έγκυρα. Ένας χρήστης που δεν έχει Λογαριασμό χρειάζεται να συμπληρώσει μόνος/η του/της τη φόρμα Παραγγελίας αναφορικά με τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης Πώλησης. Σε κάθε περίπτωση η παροχή παρωχημένων ή ανακριβών δεδομένων Πελάτη μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Στη φόρμα την Παραγγελίας απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία Πελάτη: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου / διαμέρισμα, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και οι πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Πώλησης: το/τα Προϊόν/όντα, τον αριθμό προϊόντος/όντων, σε περίπτωση διαθεσιμότητας τον τύπο, το μέγεθος και το χρώμα του Προϊόντος, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης του Προϊόντος/όντων, τη μέθοδο πληρωμής. Στην περίπτωση των Πελατών που δεν είναι καταναλωτές πρέπει επίσης να παρέχουν την επωνυμία της εταιρείας και τον αριθμό του ΦΠΑ. Ως μέρος της ανάπτυξης Προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Πωλητής μπορεί να επιβάλει την υποχρέωση να παρέχει στο περιεχόμενο της Εντολής Παραγγελίας ή άλλου κατάλληλου τόπου, άλλες πληροφορίες σχετικά με το Προϊόν ή τον Πελάτη, σχετικές και, στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων, επίσης απαραίτητες λόγω της φύσης του Προϊόντος υπηρεσιών, π.χ. για εξατομίκευση του Προϊόντος.
    • γ. Ο Πελάτης επιλέγει έναν από τους παρεχόμενους από τον Πωλητή τρόπους παράδοσης.
    • δ. Ο Πελάτης επιλέγει τη μέθοδο πληρωμής της Τιμής και οποιουδήποτε άλλου κόστους που καθορίζεται στη φόρμα Παραγγελίας αθροίζοντας το κόστος της Σύμβασης  Πώλησης.
    • ε. Ο Πελάτης στέλνει στον Πωλητή την Παραγγελία (δηλώνει Παραγγελία) με τη βοήθεια της διατιθέμενης λειτουργίας για το σκοπό αυτό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (Κουμπιά Παραγγέλνω και πληρώνω). Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν διαθέτει Λογαριασμό και δεν αποδέχεται την προγενέστερη ρύθμιση απαιτείται αποδοχή του Κανονισμού από αυτόν.
    • στ. Ο Πελάτης στέλνει την Παραγγελία (δηλώνει Παραγγελία) με τη βοήθεια της διατιθέμενης λειτουργίας για το σκοπό αυτό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος («Παραγγέλνω και Πληρώνω»).
    • ζ.  Κατά την υποβολή της Παραγγελίας, έως όπου πατήσει το («Παραγγέλνω και Πληρώνω»), o Πελάτης έχει τη δυνατότητα να διορθώσει μόνος του τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο πάνελ «Καλάθι» προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία από το Καλάθι. Η διαγραφή ενός δεδομένου στοιχείου μπορεί επίσης να καταργήσει αυτόματα ένα άλλο στοιχείο από το Καλάθι λόγω της άμεσης σχέσης μεταξύ των Προϊόντων.
    • η. ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, ο Πελάτης μπορεί να μεταφερθεί στις ιστοσελίδες του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών πληρωμής, για την πραγματοποίηση των πληρωμών.
   6. Σε περίπτωση σύναψης Σύμβασης Πώλησης με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας από απόσταση:
    • α. Ο Πωλητής στέλνει μήνυμα στον Πελάτη με ηλεκτρονικό περιεχόμενο επιβεβαίωσης της προτεινόμενης Σύμβασης  Πώλησης. συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής συναλλαγής:
    • α. Ο Πωλητής αποστέλλει στον Πελάτη ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της προτεινόμενης Σύμβασης Πωλήσεων.
    • β Ο Πελάτης αποστέλλει στον Πωλητή Εντολή μέσω του μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία έλαβε την επιβεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο. 6 γράμμα α παραπάνω.
    • γ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει Λογαριασμό και δεν έχει αποδεχθεί προηγούμενους κανονισμούς, ο Πελάτης οφείλει να αποδεχθεί τους Κανονισμούς.
   7. Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 παραπάνω, περιπτώσεις σύναψης της Συμφωνίας Πώλησης με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, μεταξύ άλλων τηλεφωνικά, με πρωτοβουλία του Καταναλωτή, ισχύουν ανάλογα τα σχετικά τμήματα, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων και των μέσων της επικοινωνίας που χρησιμοποιείται.
   8. Ο Πωλητής σε απάντηση της Παραγγελίας αποστέλλει αμέσως στον Πελάτη αυτόματο μήνυμα στην διεύθυνση e-mail που δόθηκε για τον σκοπό αυτό από τον Πελάτη, που επιβεβαιώνει την παραλαβή της Παραγγελίας και  πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της.
   9. Μετά την επεξεργασία της Παραγγελίας, χωρίς δικαιολογημένη καθυστέρηση, o Πωλητής θα στείλει  στην καθορισμένη από τον Πελάτη διεύθυνση e-mail τις πληροφορίες με:
    • α. επιβεβαίωση της αποδοχής μιας ή περισσοτέρων μεμονωμένων προσφορών για Προϊόντα που υποβάλλονται στην Παραγγελία και επιβεβαίωση της σύναψης της Συμφωνίας Πώλησης (αποδοχή της Παραγγελίας Προϊόντος που αναφέρεται στο μήνυμα), ή
    • β. πληροφορίες σχετικά με την αδυναμία αποδοχής όλων των προσφορών για Προϊόντα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Παραγγελίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σημείο IV. παράγραφος 5 κατωτέρω (χωρίς πληρωμή).
    • γ. τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο XI. παράγραφο. 5 παρακάτω (μη παραλαβή της αποστολής).
   10. Η Σύμβαση πώλησης συνάπτεται μετά την επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τον Πωλητή δηλαδή την παραλαβή από τον Πελάτη μηνύματος που αναφέρεται στο σημείο 9 γράμμα α παραπάνω στο εύρος των αναφερόμενων Προϊόντων. Στην περίπτωση των μη προκατασκευασμένων προϊόντων, η Συμφωνία Πωλήσεων ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση της προσφοράς ή των προσφορών, δηλ. Ο Πελάτης λαμβάνει το μήνυμα που αναφέρεται στην παράγραφο 9 σημείο Α. Και πιο πάνω στο πεδίο εφαρμογής των Προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό, εκτός εάν ο Πωλητής ενημερώσει αμέσως τον Πελάτη για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας στο πεδίο του παραγγελθέντος μη προκατασκευασμένου Προϊόντος. Στη συνέχεια, η Συμφωνία Πωλήσεων σχετικά με την προσφορά για ένα μη προκατασκευασμένο προϊόν θεωρείται άκυρη. Ο Πωλητής στέλνει στον πελάτη την επιβεβαίωση στην δηλωμένη από τον Πελάτη διεύθυνση e-mail.
   11. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα υποδοχής όλων ή ορισμένων από τις προσφορές που υποβάλλονται στην Παραγγελία, η ΓΕΠ θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για την:
    • α. ενημέρωση του Πελάτη για την αδυναμία αποδοχής όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης. ή
    • β. επιβεβαίωση από τον Πελάτη της θέλησης να εκτελέσει την Παραγγελία στο μέρος στο οποίο ο Πωλητής συμφώνησε να αποδεχθεί τις προσφορές για τη σύναψη της Σύμβασης. Στη συνέχεια, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την Παραγγελία (σε σχέση με όλες τις προσφορές), η οποία δεν παραβιάζει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η ακύρωση της Παραγγελίας από τον Πελάτη αποδεσμεύει τον Πωλητή από την υποχρέωση εφαρμογής του. Σε περίπτωση ακύρωσης της Παραγγελίας, ισχύει η παράγραφος 12 παρακάτω.
   12. Σε περίπτωση αδυναμίας αποδοχής των προσφορών που υποβάλλονται στην Παραγγελία, η Σύμβαση Πωλήσεων εντός των ορίων που καθορίζονται από τα Προϊόντα ΓΕΠ δεν θα ολοκληρωθεί και ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Πελάτη εντός 14 ημερών τις πληρωμές που πραγματοποίησε, στο εύρος που η Σύμβαση δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι διατάξεις του σημείου VIII παράγραφος 6 του Κανονισμού εφαρμόζεται ανάλογα.
   13. Ανεξάρτητα, ο Πωλητής μπορεί να ενημερώσει τον Πελάτη για την κατάσταση της Παραγγελίας στέλνοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση e-mail δηλωμένη από τον Πελάτη ή τηλεφωνικά.
   14. Ο Πωλητής επιδιώκει να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων και την απόδοση της Συμφωνίας Πωλήσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης και σε άλλες καταστάσεις που ορίζονται από το νόμο, εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και των διατάξεων του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση άμεσης επιστροφής στον Καταναλωτή.
   15. Η συνολική αξία των Συμβάσεων συμπεριλαμβάνει το τίμημα (Τιμή), τα έξοδα αποστολής και, ενδεχομένως. άλλες δαπάνες που επιλέγονται εκ μέρους του Πελάτη προαιρετικών υπηρεσιών επί πληρωμή. Ο Πωλητής μπορεί να καθορίσει το ελάχιστο όριο των Παραγγελιών για τις οποίες η αποστολή των προϊόντων είναι δωρεάν. Ο Πελάτης ενημερώνεται για το συνολικό τίμημα , συμπεριλαμβανομένων των φόρων του Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο Παραγγελίας, καθώς και τα έξοδα αποστολής (συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για τις μεταφορές, την παράδοση και των ταχυδρομικών υπηρεσιών) και τα άλλα έξοδα, και αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ποσό των εν λόγω τελών - ο Πελάτης ενημερώνεται για την υποχρέωση καταβολής τους, κατά τη διάρκεια υποβολής των Παραγγελιών, και επίσης κατά το χρόνο της δήλωσης εκ μέρους του Πελάτη της βούλησης να δεσμευτεί από τη Σύμβαση Πώλησης.
   16. Οι Προσφορές που ισχύουν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν υπόκεινται σε συγχώνευση, εκτός και αν οι όροι της Προσφοράς προβλέπουν ρητώς κάτι διαφορετικό
  • IV. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
   1. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη με βάση τις προϋποθέσεις σημείο ΧΙ παρ. 5 τις μεθόδους πληρωμής της Σύμβασης Πώλησης
   2. Πιθανές ισχύουσες μέθοδοι πληρωμών καθορίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στην ενότητα «Πληρωμές» , συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο Πελάτης επιθυμεί να δεσμευθεί με Συμφωνία Πωλήσεων. Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη επιλεγμένη μέθοδο αποστολής από τον Πελάτη. Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής μπορούν να τροποποιηθούν εάν αρκετές παραγγελίες τοποθετηθούν ταυτόχρονα, ιδίως λόγω των προϊόντων που καλύπτονται από αυτά.
   3. Η διευθέτηση των συναλλαγών και των ηλεκτρονικών πληρωμών με πιστωτική κάρτα πραγματοποιείται σύμφωνα με την επιλογή του Πελάτη μέσω των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών.
   4. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν λάβει την πληρωμή, εφόσον ο Πελάτης έχει επιλέξει την καταβολή με προπληρωμή δηλαδή: πληρωμή με έμβασμα, ηλεκτρονική πληρωμή ή την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, το ΓΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πελάτη προκειμένου να του υπενθυμίσει για τη πληρωμή ακόμη αποστέλλοντας του μήνυμα e-mail. Η αποτυχία καταβολής της πληρωμής εντός περιόδου 4 ημερών από την Παραγγελία και μετά επιπλέον 3 ημερών, αποτελεί λόγο απόρριψης της Παραγγελίας. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να ακυρώσει, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος την Παραγγελία, χωρίς ποινή, επικοινωνώντας με το ΓΕΠ, συμπεριφορά που δεν παραβιάζει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
   5. Μη πληρωμή:
    α) σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής ή πληρωμής με πιστωτική κάρτα - εντός 24 ωρών από την υποβολή της Παραγγελίας,
    αποτελεί λόγο απόρριψης της Παραγγελίας. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να ακυρώσει, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος την Παραγγελία, χωρίς ποινή, επικοινωνώντας με το
   6. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την πληρωμή μέσω αντικαταβολής κατά την παράδοση ή πληρωμή με μετρητά κατά την προσωπική παραλαβή, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην πληρωμή με μετρητά μόλις γίνει η παραλαβή. Άρνηση παραλαβής του Προϊόντος, παρά τον ορισμό ενός επιπλέον εύλογου χρονικού διαστήματος, αποτελεί προϋπόθεση για τη λύση της Σύμβασης Πώλησης. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να ακυρώσει εντός καθορισμένου χρόνου την Παραγγελία χωρίς συνέπειες, συμπεριφορά που δεν παραβιάζει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση - ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα μη προκατασκευασμένα προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη ή εξυπηρετούν για να ικανοποιήσουν τις ατομικές τους ανάγκες.
  • V. ΚΟΣΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
   1. Η παράδοση του Προϊόντος είναι διαθέσιμη στην Πολωνική επικράτεια και σε επιλεγμένες χώρες που αναφέρονται στην ενότητα "Χρόνος και έξοδα αποστολής" στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
   2. Η παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη είναι επί πληρωμή, εκτός εάν η Σύμβαση Πώλησης προβλέπει διαφορετικά. Διαθέσιμες μέθοδοι και το κόστος παράδοσης του Προϊόντος υποδεικνύεται στον Πελάτη στην ενότητα «Χρόνος και έξοδα αποστολής» στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ενώ επίσης κατά τη χρονική στιγμή της δήλωσης εκ μέρους του Πελάτη της βούλησής του να δεσμευτεί από τη Σύμβαση πώλησης ή Προϊόντος. Οι διαθέσιμες μέθοδοι παράδοσης μπορεί να αλλάξουν εάν διατεθούν ταυτόχρονα αρκετές παραγγελίες, ιδίως λόγω των προϊόντων που καλύπτονται από αυτά.
   3. Οι διαθέσιμες μέθοδοι παράδοσης μπορεί να εξαρτώνται από τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο Πελάτης. 
   4. Το σύνολο του χρόνου αναμονής για την παραλαβή εκ μέρους του Πελάτη του Προϊόντος (περίοδος παράδοσης) αποτελείται από το χρόνο προετοιμασίας της Παραγγελίας προς αποστολή από τον Πωλητή και από τον χρόνο παράδοσης του Προϊόντος από τον μεταφορέα.
   5. Η Προθεσμία για την παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη φτάνει μέχρι 14 εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν στην περιγραφή του Προϊόντος ή κατά την Παραγγελία του δόθηκε μικρότερο χρονικό διάστημα.
   6. Ο χρόνος προετοιμασίας της Παραγγελίας για την αποστολή της από τον Πωλητή παρουσιάζεται κάθε φορά σε μία από τις υποσέλιδες του Προϊόντος και υπολογίζεται από την ημέρα (έναρξη της περιόδου παράδοσης):
    • α. καθορισμού του τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού εξόφλησης του Πωλητή - στην περίπτωση της επιλογής από τον Πελάτη της μεθόδου πληρωμής με καταβολή, με ηλεκτρονική πληρωμή ή πιστωτική κάρτα
    • β. της σύναψης Σύμβασης  Πώλησης - αν ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής με μετρητά κατά την παραλαβή
   7. Στον ανωτέρω χρόνο χρειάζεται να προστεθεί ο χρόνος  παράδοσης του Προϊόντος από τον μεταφορέα, χρόνος ο οποίος εξαρτάται από την επιλεγμένη από τον Πελάτη μέθοδο της παράδοσης που κάθε φορά παρουσιάζεται σε μια υποσέλιδα του Προϊόντος και την ενότητα «Χρόνος Παράδοσης» στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
   8. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής Παραγγελίας για διάφορα Προϊόντα με διαφορετικές ημερομηνίες παράδοσης, η ημερομηνία παράδοσης είναι η μεγαλύτερη ημερομηνία, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες.
  • VI. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
   1. Η βάση και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Πωλητή σε σχέση με τον Πελάτη, εάν το Προϊόν που πωλείται έχει μειονέκτημα φυσικό ή νομικό (εγγύηση) ορίζονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και συγκεκριμένα από το άρθρο 556 επόμενα ΑΚ.
   2. Τα Προϊόντα που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δύνανται να καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή ή του διανομέα. Οι λεπτομερείς όροι της εγγύησης και της διάρκειας της, δίνονται στην κάρτα εγγύησης που εκδόθηκε από τον εγγυητή και συνδέονται με το προϊόν.
   3. Ο Πωλητής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη προϊόντα χωρίς ουσιώδη ελαττώματα και με όλες τις συμφωνημένες ιδιότητες.
   4. Ένα παράπονο μπορεί να υποβληθεί εκ μέρους του Πελάτη, για παράδειγμα: γραπτώς στη διεύθυνση: Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra. Αν το παράπονο είναι σχετικό με το προϊόν, είναι συνήθως προτιμότερο να αποστέλλεται το προϊόν στον  Πωλητή συνοδευόμενο από ένα (έγγραφο) παράπονο με σκοπό την εξέταση του προϊόντος από τον Πωλητή. Λεπτομέρειες σχετικές με την δωρεάν αποστολή του Προϊόντος από τον Πελάτη στον Πωλητή μπορούν να ανευρεθούν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο πεδίο Εγγυήσεις. 
   5. Αν το Προϊόν που πωλείται έχει κάποιο ελάττωμα, ο Πελάτης μπορεί:
    • α. Να υποβάλει δήλωση μείωσης της Τιμής ή να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Πώλησης, υπό τον όρο ότι ο Πωλητής δεν αντικατέστησε έγκαιρα και χωρίς αδικαιολόγητη ενόχληση για τον Πελάτη το ελαττωματικό Προϊόν με άλλο, απαλλαγμένο από ελαττώματα ή δεν αφαίρεσε το ελάττωμα. Η μειωμένη Τιμή θα πρέπει να είναι ανάλογη με την Τιμή που προκύπτει από τη Σύμβαση, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξία του Προϊόντος με ελάττωμα η οποία είναι ανάλογη με την αξία του Προϊόντος χωρίς ελαττώματα. Ο Πελάτης δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, εφόσον το ελάττωμα είναι επουσιώδες.
    • β.  Να απαιτήσει την αντικατάσταση του Προϊόντος με άλλο απαλλαγμένο από ελαττώματα ή την αφαίρεση του ελαττώματος. Ο Πωλητής υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό Προϊόν με άλλο, απαλλαγμένο από ελάττωμα ή να διορθώσει το ελάττωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για τον Πελάτη.
   6. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αντικατάσταση του Προϊόντος με ένα άλλο, εφόσον ο Πωλητής δεν προβαίνει εγκαίρως σε αφαίρεση του ελαττώματος, εκτός και αν η συμμόρφωση του Προϊόντος με την κατάσταση που προβλέπεται από τη Σύμβαση με τον  τρόπο που επιλέγει ο Πελάτης είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε υπερβολικό κόστος σε σύγκριση με τη μέθοδο που προτείνεται από τον Πωλητή. Κατά την αξιολόγηση των δαπανών αυτών λαμβάνεται υπόψη η αξία του Προϊόντος χωρίς ελαττώματα, η φύση και η σημασία του ελαττώματος, και επίσης λαμβάνεται υπόψη η ταλαιπωρία στην οποία θα υπόκειται ο Πελάτης κατά τον εναλλακτικό τρόπο αποζημίωσής του.
   7. Συνιστάται ο Πελάτης στην περιγραφή των παραπόνων να συμπεριλάβει: (1) τις πληροφορίες και τις περιστάσεις που αφορούν το αντικείμενο της καταγγελίας, και ιδίως το είδος και την ημερομηνία της εμφάνισης του ελαττώματος (2) απαίτηση ενός τρόπου για την επίτευξη της συμμόρφωσης Προϊόντος με τη Σύμβαση Πώλησης  ή δήλωση της μείωσης των τιμών ή την απόσυρση του από τη Σύμβαση Πώλησης και (3) τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος - αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την εξέταση της καταγγελίας από τον Πωλητή. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο έχουν τη μορφή μόνο συστάσεων και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του παραπόνου αν δεν είχε υποβληθεί η συνιστώμενη περιγραφή του παραπόνου.
   8. Ο Πωλητής θα ασχοληθεί με τα παράπονα του Πελάτη άμεσα, το αργότερο εντός 14 ημερών από την υποβολή τους. Αν ο Πελάτης έχει ζητήσει ανταλλαγή αγαθών ή την αποκατάσταση της βλάβης ή έκανε μια δήλωση σχετικά με τη μείωση των τιμών, προσδιορίζοντας το ποσό κατά το οποίο η Τιμή πρόκειται να μειωθεί, και ο Πωλητής δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό εντός δεκατεσσάρων ημερών, θα θεωρείται ότι εξέλαβε το αίτημα ως δικαιολογημένο.
   9. Αν για την απάντηση στα παράπονα του Πελάτη από τον Πωλητή ή για την εκτέλεση των δικαιωμάτων του Πελάτη που προκύπτουν από την εγγύηση κατ’ εφαρμογή του ΑΚ, είναι αναγκαίο να παραδοθεί το Προϊόν στον Πωλητή, ο Πωλητής θα πρέπει να ζητήσει από τον Πελάτη να παραδώσει το Προϊόν σε βάρος του Πωλητή για παράδειγμα στην διεύθυνση Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (ή σε μια πρόσθετη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στη διεύθυνση www.modivo.gr/engyisi). Πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους δωρεάν αποστολής των προϊόντων στον Πωλητή βρίσκονται στο πεδίο Εγγυήσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Εάν, ωστόσο, λόγω του τύπου της βλάβης, το είδος του Προϊόντος ή της μεθόδου της εγκατάστασής του η παράδοση του Προϊόντος από τον Πελάτη θα ήταν αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη, ο Πελάτης θα κληθεί να παραδώσει, κατόπιν ραντεβού, τον Προϊόν στον Πωλητή στον τόπο όπου βρίσκεται το Προϊόν.
   10. Ο Πωλητής ευθύνεται βάσει της εγγύησης σε περίπτωση που το ελάττωμα βρεθεί πριν από τη φυσική παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης στον Πελάτη του Προϊόντος. Το αίτημα για την απομάκρυνση των ελαττωμάτων ή την αντικατάσταση του Προϊόντος χωρίς ελαττώματα λήγει μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία της ανακάλυψης του ελαττώματος, αλλά στην περίπτωση δήλωσης Παραγγελίας από τον καταναλωτή - η προθεσμία παραγραφής δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από την προθεσμία που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση
  • VII. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.
   1. Η χρήση των μη δικαστικών μέσων για την αντιμετώπιση των παραπόνων και των αξιώσεων είναι εθελοντική. Οι ακόλουθες καταχωρήσεις έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν τον Πωλητή να χρησιμοποιήσει τις εξωδικαστικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών. Η δήλωση συναίνεσης του Πωλητή ή η άρνηση συμμετοχής σε εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών γίνεται εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο μόνιμο τρόπο στην περίπτωση κατά την οποία, μετά από την κατάθεση ενός παραπόνου από τον καταναλωτή, δεν επέλθει επίλυση.
   2. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα του Πελάτη (ο οποίος είναι Καταναλωτής) δυνατότητας να χρησιμοποιεί εξωδικαστικές μεθόδους υποβολής παραπόνων και τις προσφυγές αξιώσεων και τους κανόνες πρόσβασης σε αυτές τις διαδικασίες είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους του Συνηγόρου του Καταναλωτή κάθε κράτους, στους Οργανισμούς των οποίων το θεσμοθετημένο αντικείμενο συμπεριλαμβάνει την προστασία των καταναλωτών, στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καθώς και
    • α) στον ιστότοπο του Ελληνικού Συνηγόρου του Καταναλωτή, που είναι προσβάσιμος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.synigoroskatanaloti.gr και
    • β) στις ακόλουθες διευθύνσεις διαδικτύου του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών:
     -http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
     -http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
     -http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
   3. Ο Πελάτης που είναι καταναλωτής έχει τις κάτωθι δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς:
    • α. Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα κατάθεσης αιτήματος στο διαρκές διαιτητικό δικαστήριο σχετικά με την Επιθεώρηση Εμπορίου ζητώντας την επίλυση της διαφοράς που προέρχεται από την εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης.
    • β. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να αποταθεί στον Επιθεωρητή της Επιθεώρησης Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την Επιθεώρηση Εμπορίου (ΦΕΚ 2001 αριθμός 4 εδάφιο 25 όπως τροποποιήθηκε) ζητώντας την εκκίνηση διαδικασιών διαμεσολάβησης διαφορών εξωδικαστικής επίλυσης μεταξύ Πελάτη και Πωλητή.
    • γ.Ο Πελάτης δύναται να λάβει δωρεάν βοήθεια στην επίλυση της διαφοράς μεταξύ Πελάτη και Πωλητή, κάνοντας χρήση της δωρεάν βοήθειας της δημοτικής (περιφερειακής) συνηγόρου ή κοινωνικού οργανισμού του οποίου το θεσμοθετημένο αντικείμενο συμπεριλαμβάνει την προστασία του καταναλωτή (π.χ. η Ένωση Καταναλωτών, η Πολωνική Ένωση Καταναλωτών).
    • δ. Ο Πελάτης μπορεί να καταθέσει ένα παράπονο μέσω της ηλέκτρονικής πλατφόρμας ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr . Η πλατφόρμα του ODR είναι ταυτόχρονα πηγή πληροφοριών σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που μπορεί να ανακύψουν μεταξύ Επιχειρήσεων και Καταναλωτών.
  • VIII. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
   1. Ο καταναλωτής που έχει συνάψει μια απομακρυσμένη συμφωνία μπορεί να την ανακαλέσει εντός 100 ημερών χωρίς να αιτιολογεί και χωρίς να επιβαρύνεται με άλλες δαπάνες πέραν εκείνων που προβλέπονται από τη νομοθεσία (η οποία παρατείνει την προθεσμία υπαναχώρησης 14 ημερών που προβλέπεται στον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών). Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για το συμβόλαιο, το αντικείμενο του οποίου είναι ένα μη προκατασκευασμένο αντικείμενο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή που εξυπηρετεί την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών. Η άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα δεν επηρεάζει άλλες συμβάσεις, ιδίως στο βαθμό που:
    • α. Συμπληρώθηκαν μαζί με τη σύμβαση που καλύπτεται από την δήλωση υπαναχώρησης, ως αποτέλεσμα του ότι ο Πελάτης έθεσε ταυτόχρονα περισσότερες παραγγελίες ή
    • β. Ο Πωλητής κατέστησε τη σύναψη ή το περιεχόμενο της σύμβασης καλυπτόμενη από τη δήλωση υπαναχώρησης από τη σύναψη άλλης σύμβασης λόγω της άμεσης σχέσης μεταξύ των Προϊόντων. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί ο Καταναλωτής να προβεί σε δήλωση του Πωλητή πριν λήξει. Ο καταναλωτής μπορεί να προβεί σε κάθε κατηγορηματική δήλωση στην οποία θα ειδοποιήσει σχετικά με την απόσυρση από τη Συμφωνία Πώλησης. Αρκεί η αποστολή δήλωσης πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Μια δήλωση υπαναχώρησης από τη Συμφωνία Πωλήσεων μπορεί να υποβληθεί για παράδειγμα:
     • α. γραπτώς στη διεύθυνση: Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra
     • β. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@modivo.gr
     • γ. χρησιμοποιώντας την φόρμα υπαναχώρησης που βρίσκεται στο συνημμένο 1 στον παρόντα Κανονισμό.
   1. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.
   2. Η προθεσμία υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Πώλησης αρχίζει από την ημέρα που περιέρχεται το Προϊόν στην κατοχή του Καταναλωτή ή σε τρίτο πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, διαφορετικό από το μεταφορέα, και στην περίπτωση της Σύμβασης πώλησης, η οποία:
    • α. περιλαμβάνει πολλά Προϊόντα που παραδίδονται χωριστά, σε παρτίδες ή σε κομμάτια – από την παραλαβή στην κατοχή του τελευταίου Προϊόντος της παρτίδας ή του κομματιού, ή
    • β. βασίζεται στην τακτική προμήθεια Προϊόντων καθ` όλη τη διάρκεια του χρόνου - από τη λήψη στη κατοχή του πρώτου από τα Προϊόντα.
   3. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από Σύμβαση συναφθείσα εξ αποστάσεως η Σύμβαση θεωρείται ως μη συναφθείσα.
   4. Ο Πωλητής έχει υποχρέωση αμέσως, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, να επιστρέψει στον καταναλωτή τις πληρωμές που αυτός κατέβαλε, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης του Προϊόντος (με εξαίρεση τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν αν ο Πελάτης επέλεξε μέθοδο παράδοσης άλλη, εκτός από την φθηνότερη διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέθοδο παράδοσης).
   5. Ο Πωλητής επιστρέφει τις πληρωμές χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τον καταναλωτή, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά σε ένα διαφορετικό τρόπο επιστροφής, η οποία δε σχετίζεται με κανένα γι 'αυτόν κόστος. Αν ο Πωλητής δεν έχει προτείνει να παραλάβει το Προϊόν από τον καταναλωτή, μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή ώσπου να λάβει πίσω το Προϊόν από τον καταναλωτή με την επιστροφή του Προϊόντος, ή αν ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις για την επιστροφή του, ανάλογα με το γεγονός που επέρχεται πρώτο.
   6. Εάν ο Καταναλωτής ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πωλητής θα επιστρέψει τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο Καταναλωτής χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Καταναλωτή, εκτός εάν ο Καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά για μια διαφορετική μέθοδο επιστροφής που δε σχετίζεται με κανένα γι 'αυτόν κόστος. Εάν η πληρωμή δεν μπορεί να επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Καταναλωτή, λόγω του γεγονότος ότι ο Πωλητής δεν υποστηρίζει πλέον συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής, ο Πωλητής θα πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής που θα ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με τις ιδιότητες της μεθόδου πληρωμής που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως από τον Καταναλωτή. Εάν ο Καταναλωτής ασκήσει το Εκτεταμένο Δικαίωμα Υπαναχώρησης, ο Πωλητής μπορεί να επιστρέψει την πληρωμή χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής που υποδεικνύει ο Πωλητής. Αν ο Πωλητής δεν έχει προτείνει να παραλάβει το Προϊόν από τον Καταναλωτή, μπορεί να παρακρατήσει τις πληρωμές που έλαβε από τον Καταναλωτή ώσπου να λάβει πίσω το Προϊόν από τον Καταναλωτή, ή αν ο Καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις για την επιστροφή του, ανάλογα με το γεγονός που επέρχεται πρώτο. Σε περίπτωση που η πληρωμή είναι να επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Καταναλωτή, ο Πωλητής θα επιστρέψει την πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από τον Καταναλωτή (π.χ. στη φόρμα υποχώρησης) και εάν ο Καταναλωτής δεν αναφέρει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι να επιστραφεί η πληρωμή, ο Πωλητής θα επιστρέψει την πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό με τη χρήση του οποίου ο Καταναλωτής πραγματοποίησε την πληρωμή σε σχέση με τη Σύμβαση Πώλησης από την οποία αποσύρει.
   7. Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος άμεσα, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αποσύρθηκε από τη Σύμβαση Πώλησης, να επιστρέψει το Προϊόν στον Πωλητή ή να το παραδώσει σε ένα πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πωλητή να το λάβει, εκτός αν ο Πωλητής πρότεινε ότι ο ίδιος θα παραλάβει το Προϊόν. Για να τηρηθεί η προθεσμία αρκεί να επιστραφεί το Προϊόν πριν από τη λήξη της. Οι καταναλωτές μπορούν να επιστρέψουν το Προϊόν για παράδειγμα στη διεύθυνση: Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (ή σε μια πρόσθετη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στη διεύθυνση www.epapoutsia.gr/epistrofi). Παρακαλούμε να συμπεριληφθεί, αν είναι δυνατόν, η απόδειξη αγοράς του Προϊόντος ή μια έντυπη ηλεκτρονική απόδειξη αγοράς του Προϊόντος.
   8. Ο Καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής του Προϊόντος. Ο Πωλητής μπορεί, στα πλαίσια μιας διαφημιστικής προσφοράς ή ειδικής προσφοράς να προτείνει στον Καταναλωτή να κάνει ο Πωλητής την λήψη των εμπορευμάτων που επιστρέφονται από τον Καταναλωτή.
   9. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από Σύμβαση που συνήφθη από εξ αποστάσεως δεν παρέχεται στον καταναλωτή σε σχέση με υποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και συγκεκριμένα στη Σύμβαση Πώλησης, στην οποία: (1) το αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών, αν ο Πωλητής έκανε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, ο οποίος είχε ενημερωθεί πριν από την παροχή της υπηρεσίας ότι, σύμφωνα με την παροχή της υπηρεσίας από τον Πωλητή, θα χάσει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση· (2) το αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή μη προκατασκευασμένου Προϊόντος, που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσει εξατομικευμένες ανάγκες· (3) το αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή του Προϊόντος που παραδίδεται σε ένα σφραγισμένο δοχείο, το οποίο μετά το άνοιγμα της συσκευασίας δεν μπορεί να επιστραφεί για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής, εφόσον έχει αποσφραγιστεί μετά την παράδοση· (4) η οποία υπόκειται στην παροχή Προϊόντων που μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με άλλα πράγματα·
   10. Ως μέρος μιας προσωρινής διαφημιστικής εκστρατείας, ο Πωλητής μπορεί να παραχωρήσει στον Πελάτη το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 φράση 2 ή παράγραφος 11 ανωτέρω.
  • IX. ΑΔΕΙΑ
   1. Αποκλειστικά δικαιώματα για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες που διατίθενται / τοποθετούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω του Πωλητή ή των εργολάβων του, ειδικότερα τα δικαιώματα δημιουργού, το όνομα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (σήμα κατατεθέν), τα γραφικά συστήματα που περιλαμβάνονται, το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής) και τα νομικά στοιχεία στα πλαίσια της βάσης των δεδομένων που προστατεύονται από το νόμο κατέχουν οι Πωλητές ή οι φορείς με τους οποίους ο Πωλητής έχει συνάψει κατάλληλες συμφωνίες. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το παραπάνω περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής, δωρεάν, καθώς και να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο που ήδη δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο και διαδίδεται από άλλους Πελάτες στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αλλά μόνο για προσωπική χρήση, όχι για εμπορικούς σκοπούς και για τη σωστή χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, σε όλο τον κόσμο. Η χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης και της Εφαρμογής, για διαφορετική χρήση επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί ρητή έγγραφη άδεια από τον δικαιούχο επί ποινή ακυρότητας.
   2. Ο Πελάτης, τοποθετώντας στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής) οποιοδήποτε Περιεχόμενο, ιδιαίτερα γραφικά, σχόλια, γνώμες ή καταστάσεις στο Λογαριασμού ή σε άλλο μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, με το παρόν παρέχει στον Πωλητή, μια μη-αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης, για τη χρήση, τον καθορισμό στη μνήμη του υπολογιστή, αλλαγή, διαγραφή, προσθήκη, δημόσια εκτέλεση, δημόσια προβολή, αναπαραγωγή και διανομή (ειδικά στο Διαδίκτυο) του ανωτέρω Περιεχομένου σε όλο τον κόσμο. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα χορήγησης υπό-αδειών στο βαθμό που δικαιολογείται από τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης ή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος), καθώς και την άδεια να εκτελέσει μόνος του ή με τα δικαιώματα τρίτων μερών, εξαρτώμενα δικαιώματα στα πλαίσια της αναπτυξιακής εργασίας, την παραμετροποίηση, την επεξεργασία και τη μετάφραση μιας δημιουργίας, κατά την έννοια του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, της 4ης Φεβρουαρίου 1994.  Στα πλαίσια στα οποία ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να χορηγεί τις άδειες που αναφέρονται στο παρόν, στην παράγραφο 2, ο Πελάτης συμφωνεί να αποκτήσει για τον Πωλητή, τέτοιες κατάλληλες άδειες.
   3. Παρά τις ανωτέρω διατάξεις, η Αίτηση υπόκειται στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του πωλητή. Μόλις εγκατασταθεί η Εφαρμογή στην κινητή συσκευή του Πελάτη, ο Πωλητής παραχωρεί στον Πελάτη μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής της Εφαρμογής αποκλειστικά για λήψη στη φορητή συσκευή και για την εγκατάσταση και λειτουργία της Εφαρμογής στην κινητή συσκευή του Πελάτη. Ένας Πελάτης μπορεί να εγκαταστήσει την Εφαρμογή σε οποιοδήποτε αριθμό κινητών συσκευών, αλλά μόνο ένα αντίγραφο της Εφαρμογής μπορεί να εγκατασταθεί σε μια κινητή συσκευή.
   4. Ο Πελάτης δεν δικαιούται ειδικότερα να μεταφράσει, να προσαρμόσει, να αλλάξει τη διάταξη ή να κάνει οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στην Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πελάτης δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή για κέρδος.
  • X. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   1. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Πωλητή ως διαχειριστή των προσωπικών δεδομένων.
   2. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον Πελάτη είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για τη δημιουργία μιας Σύμβασης Λογαριασμού, για την χρήση ορισμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ή για την σύναψη της Σύμβασης Πώλησης. Ο Πωλητής λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.
   3. Λεπτομερής εξηγήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων περιέχονται στην καρτέλα "Πολιτική Προστασίας Δεδομένων" που είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
  • XI. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
   1. Ο Πωλητής μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε σύμβαση αδειοδότησης που χορηγείται βάσει του σημείου IX του Κανονισμού  με τον Πελάτη με προθεσμία ενός μηνός για σημαντικούς λόγους, όπως (ενδεικτικός κατάλογος):
    • α. η αλλαγή στους νόμους που διέπουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Πωλητή που επηρεάζει τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη Σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή ή αλλαγή στην ερμηνεία των νόμων αυτών, ως αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, κρίσεων, συστάσεων ή προτάσεων σχετικών με το πεδίο των αρχών ή των φορέων.
    • β. η μεταβολή στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών που προκαλείται αποκλειστικά από τεχνικούς ή τεχνολογικούς λόγους (ιδίως την επικαιροποίηση των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό)
    • γ. η αλλαγή στη πεδίο εφαρμογής ή παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού, με την εισαγωγή νέων, τροποποίηση ή απόσυρση από τον Πωλητή της υπάρχουσας λειτουργικότητας ή των Υπηρεσιών που καλύπτονται από τον Κανονισμό.
   2. Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φροντίδα του πωλητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη και την επεξεργασία τους για εύλογο χρονικό διάστημα, ο Πωλητής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με άμεση ισχύ στην περίπτωση αδράνειας του Πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα για αδιάλειπτη περίοδο τουλάχιστον 3 ετών.
   3. Ο Πωλητής με δήλωσή του στο βαθμό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 και 2 ανωτέρω, στέλνει ένα e-mail στη διεύθυνση που παρέχεται από τον Πελάτη κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού ή την παραλαβή της Παραγγελίας και αν ο Πωλητής δεν έχει διεύθυνση e-mail του Πελάτη - ως μέρος της ειδοποίησης στην Εφαρμογή.
   4. Ο Πωλητής μπορεί να τερματίσει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε σύμβαση αδειοδότησης που χορηγείται βάσει του σημείου IX του Κανονισμού προς τον Πελάτη με προθεσμία λήξης επτά ημερών και / ή να του αρνηθεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί περαιτέρω το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (συμπεριλαμβανομένης Εφαρμογής) και να υποβάλει Παραγγελίες, ενώ μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή του σε τμήματα ή στο σύνολο του περιεχομένου, για σοβαρούς λόγους, δηλαδή σε περίπτωση κατάφωρης παραβίασης από τον Πελάτη του παρόντος Κανονισμού, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου ο Πελάτης (ενδεικτικός κατάλογος) παραβαίνει τις διατάξεις του σημείου II.7.α γ, δ, ε, ζ, η του Κανονισμού.
   5. Για σημαντικούς λόγους, δηλαδή σε περίπτωση κατάφωρης παραβίασης από τον Πελάτη αυτών του Κανονισμού, εάν ο Πελάτης παραβιάζει τις διατάξεις του σημείου 10. του Κανονισμού (κλειστός κατάλογος) ο Πωλητής μπορεί, για να αποφύγει περαιτέρω ζημιές, να μην δεχθεί την προσφορά του Πελάτη για ορισμένες μορφές πληρωμής ή παράδοσης. Η διάταξη αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το ποια στοιχεία προσδιορίζονται από τον Πελάτη και ποια δεδομένα παρέχονται κατά την υποβολή της Παραγγελίας και ιδίως όταν ο Πελάτης παραβιάζει το σημείο ΙΙ.7. α Κανονισμού.
   6. Σε περίπτωση δήλωσης άλλης Παραγγελίας όταν επιλεχτεί μια συγκεκριμένη μέθοδος πληρωμής ή παράδοσης από τον Πελάτη, για την οποία προβλέπεται η παράγραφος 4 ανωτέρω, ο Πωλητής θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη στέλνοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση e-mail του Πελάτη για να ειδοποιήσει τον Πελάτη για την παραβίαση των Όρων Χρήσης και για να μην αποδεχθεί την προσφορά χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής ή παράδοση, αναφέροντας εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής ή παράδοσης. Οι διατάξεις του σημείου IV  παράγραφος 4 εφαρμόζεται αναλόγως.
   7. Ο Πελάτης στον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ανωτέρω μπορεί να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής ή αποστολής μόνο κατόπιν επικοινωνίας με τον Πωλητή (μέσω ΓΕΠ) και αφού λάβει την συναίνεση του Πωλητή στην συνέχιση της χρήσης του Ηλεκτρονικού καταστήματος ή του τρόπου πληρωμής ή του τρόπου αποστολής.
   8. O Κανονισμός και τα παραρτήματα του Κανονισμού συνιστούν τυποποιημένη Σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 384 § 1 του Αστικού Κώδικα.
   9. Ο Πωλητής μπορεί να κάνει αλλαγές στον παρόν Κανονισμό (με εξαίρεση το σημείο ΧΙΙ του Κανονισμού, το οποίο αναφέρεται σε Πελάτες που δεν είναι Καταναλωτές και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή με βάση την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία) στην περίπτωση που θα υπάρξει  τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω αναφερόμενους σημαντικούς λόγους (ενδεικτικός κατάλογος):
    • α. οι αλλαγές στους νόμους που διέπουν την πώληση των Προϊόντων ή την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Πωλητή που επηρεάζουν τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη Σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή αλλαγή στην ερμηνεία των νόμων αυτών, ως αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, κρίσεων, συστάσεων ή προτάσεων σχετικών με το πεδίο των αρχών ή των φορέων
    • β. η μεταβολή στον τρόπο παροχής των Υπηρεσιών που προκαλείται αποκλειστικά από τεχνικούς ή τεχνολογικούς λόγους (ιδίως την επικαιροποίηση των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό).
    • γ. η αλλαγή στη πεδίο εφαρμογής ή παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού, με την εισαγωγή νέων, τροποποίηση ή απόσυρση από τον Πωλητή της υπάρχουσας λειτουργικότητας ή των Υπηρεσιών που καλύπτονται από τον Κανονισμό.
   10. Αν επέλθουν αλλαγές στον Κανονισμό, ο Πωλητής θα παράσχει ομοιόμορφο κείμενο του Κανονισμού με τη δημοσίευση του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και μέσα από τα μηνύματα που αποστέλλονται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη που δόθηκε κατά τη σύναψη της Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών, κάτι το οποίο τα μέρη θεωρούν ως εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με την αλλαγή στο μέσο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τέτοιο τρόπο, ώστε ο Πελάτης να μπορεί να εξοικειωθεί με το περιεχόμενό της. Εάν ο Πωλητής δεν διαθέτει την διεύθυνση e-mail του Πελάτη, θα αποστέλλεται μήνυμα στον Πελάτη εντός της ειδοποίησης στην Εφαρμογή.
   11. Η τροποποίηση του Κανονισμού τίθεται σε ισχύ 14 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των πληροφοριών σχετικά με την αλλαγή. Στην περίπτωση των Πελατών που έχουν συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, δηλαδή έχουν Λογαριασμό, έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των κανονισμών. Η τροποποίηση του Κανονισμού παραμένει άνευ σημασίας για τις Συμβάσεις Πώλησης που συνήφθησαν από τον Πελάτη και τον Πωλητή πριν από την αλλαγή του Κανονισμού.
   12. Η τροποποίηση του Κανονισμού τίθεται σε ισχύ 14 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των πληροφοριών σχετικά με την αλλαγή. Στην περίπτωση των Πελατών που έχουν συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, δηλαδή έχουν Λογαριασμό, έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των κανονισμών. Η τροποποίηση του Κανονισμού παραμένει άνευ σημασίας για τις Συμβάσεις Πώλησης που συνήφθησαν από τον Πελάτη και τον Πωλητή πριν από την αλλαγή του Κανονισμού.
  • XII. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
   1. Αυτό το τμήμα του Κανονισμού ισχύει μόνο για τους Πελάτες που δεν είναι καταναλωτές.
   2. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Πώλησης που έχει συναφθεί με κάποιον Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής εντός 14 ημερών από τη σύναψή της. Η Απόσυρση από την Σύμβαση Πώλησης σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς να προκύπτουν από τον Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής τυχόν απαιτήσεις κατά του Πωλητή.
   3. Στην περίπτωση των Πελατών που δεν είναι καταναλωτές ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να περιορίσει τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής και να απαιτήσει την καταβολή προπληρωμής από τον Πελάτη εν όλω ή εν μέρει, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής και του γεγονότος της σύναψης Σύμβασης Πώλησης.
   4. Από τη στιγμή της παράδοσης από τον Πωλητή στον μεταφορέα των Προϊόντων, μεταφέρονται στον Πελάτη ο οποίος δεν είναι καταναλωτής τα οφέλη και τα βάρη που συνδέονται με το Προϊόν και ο κίνδυνος της τυχαίας απώλειας ή ζημίας του Προϊόντος. Ο Πωλητής σε αυτή την περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για την απώλεια, ζημία ή καταστροφή στο Προϊόν που προκύπτει από την έκδοσή του προς μεταφορά ως την παράδοσή του στον Πελάτη ούτε για την καθυστέρηση στη μεταφορά του φορτίου.
   5. Σύμφωνα με το άρθρο 558 § 1 του Αστικού Κώδικα η ευθύνη του Πωλητή υπό τον τίτλο εγγύησης για το Προϊόν στον Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής δεν ισχύει.
   6. Στην περίπτωση των Πελατών που δεν είναι καταναλωτές ο Πωλητής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε σύμβαση αδειοδότησης που χορηγείται βάσει του Κανονισμού με άμεση ισχύ και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, αποστέλλοντας στον Πελάτη μια κατάλληλη δήλωση οποιασδήποτε μορφής.
   7. Ούτε ο Πωλητής ούτε οι εργαζόμενοι του, οι  εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και οι πληρεξούσιοι του δεν ευθύνονται για τον Πελάτη, τους υπεργολάβους του, τους εργαζόμενους, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή / τους πληρεξούσιους του για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από αυτούς σκόπιμα.
   8. Σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός της ευθύνης του Πωλητή, των υπαλλήλων του, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή / και των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι σε σχέση με τον Πελάτη που δεν είναι Καταναλωτής, ανεξάρτητα από τη νομική της βάση, είναι περιορισμένος - τόσο στα πλαίσια μιας ενιαίας αίτησης, καθώς και για οποιεσδήποτε αξιώσεις συνολικά – στο ύψος του ποσού που καταβλήθηκε για την Τιμή  και τα κόστη παράδοσης που προκύπτουν από την τελευταία Σύμβαση Πώλησης, αλλά όχι περισσότερο από το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ.
   9. Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη που δεν είναι Καταναλωτής υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα εκεί που εδρεύει ο Πωλητής.
   10. Όσον αφορά τους Πελάτες που δεν είναι καταναλωτές ο Πωλητής μπορεί να αλλάξει τους κανόνες ανά πάσα στιγμή βάσει των γενικώς ισχυόντων νόμων.
  • XIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   1. Ο Κανονισμός τίθεται σε λειτουργία στις 05.07.2022.
   2. Όλες οι συμφωνίες που γίνονται αποδεκτές από τον Πωλητή γίνονται στην Πολωνική γλώσσα. 
   3. Η διατήρηση, η ασφάλεια και η ενημέρωση των ουσιωδών όρων των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών που ολοκληρώνονται Ηλεκτρονικά γίνεται με την αποστολή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που χορηγήθηκε από τον Πελάτη.
   4. Η διατήρηση, ασφάλιση, ενημέρωση και επιβεβαίωση των ουσιωδών όρων της Σύμβασης Πώλησης ολοκληρώνεται με την αποστολή στον Πελάτη ενός email με την επιβεβαίωση της Παραγγελίας (σταθερό μέσο). Το περιεχόμενο της της Σύμβασης Πώλησης συμπληρωματικά αποθηκεύεται και ασφαλίζεται στο μηχανογραφικό σύστημα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης, ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη μια απόδειξη αγοράς σε ηλεκτρονική μορφή ή μαζί με το δέμα που περιέχει το Προϊόν. Η προδιαγραφή της Παραγγελίας μπορεί επίσης να επισυνάπτεται στο δέμα. Εάν ο Πελάτης ζητήσει τιμολόγιο ΦΠΑ, ο Πελάτης συμφωνεί ότι το τιμολόγιο ΦΠΑ θα σταλεί στη διεύθυνση email που παρέχεται. Ο Πωλητής μπορεί να εισαγάγει τεχνικές μεθόδους ελέγχου ταυτότητας του Πελάτη πριν από τη λήψη μιας απόδειξης αγοράς ή τιμολογίου ΦΠΑ.
   5. Ο Πωλητής υποχρεούται στην τήρηση τεχνικών μέτρων και εταιρικών μεθόδων ανάλογων του κινδύνου ασφαλείας της λειτουργικότητας ή υπηρεσιών σύμφωνα με την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. Η χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών είναι συνυφασμένη με τον σύνηθες κίνδυνο μετάδοσης δεδομένων στο διαδίκτυο όπως η διάδοση, απώλεια ή η μη εγκεκριμένη πρόσβαση.  
   6. Το περιεχόμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο δωρεάν στην διεύθυνση https://www.modivo.gr/kanonismos όπου οι Πελάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να τους επισκοπούν ή να εκτυπώσουν όπως επίσης στην Εφαρμογή.
   7. Ο Πωλητής ενημερώνει ότι η Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μέσω περιηγητή ή δια της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης και της Παραγγελίας ή της τηλεφωνικής κλήσης στο ΓΕΠ μπορεί να επιφέρει κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο (έξοδα μετάδοσης δεδομένων) ή έξοδα τηλεφωνικής σύνδεσης αναλόγως με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του Πελάτη.
   8. Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, ισχύουν οι διατάξεις του Πολωνικού δικαίου και συγκεκριμένα οι διατάξεις του ΑΚ, του Νόμου για τις πτυχές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 18ης Ιουλίου 2002 (ΦΕΚ 2002, Αριθμός 144, εδάφιο 1204 όπως τροποποιήθηκε) διατάξεις της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, στις 30 Μαΐου 2014. (ΦΕΚ του 2014, Θέση 827, όπως τροποποιήθηκε) και άλλες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
   9. Η επιλογή της πολωνικής νομοθεσίας βάσει του παρόντος Κανονισμού δεν στερεί από τον καταναλωτή την προστασία που του παρέχουν οι διατάξεις, από τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση με τη Σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του Καταναλωτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς θα ήταν σκόπιμο, μόνο ελλείψει άλλης επιλογής.

    Παράρτημα 1 - Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
    ΠΡΟΣΟΧΗ! - Να είστε προσεκτικοί κατά την αποστολή του Προϊόντος για να αποφύγετε την κατά λάθος μεταφορά άλλων αντικειμένων με το Προϊόν που επιστρέφεται.


    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
    (Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί μόνο σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)
    Παραλήπτης :

    MODIVO S.A.
    Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra,
    Εγώ / Εμείς (*) με το παρόν γνωστοποιώ / γνωστοποιούμε (*) την  απόσυρση μου /μας από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων πραγμάτων (*) συμβάσεως παράδοσης των ακόλουθων αντικειμένων (*) σύμβασης έργου που συνίσταται στην εκτέλεση των παρακάτω πραγμάτων (*) / παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών ( *)
    Ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης  (*) / παραλαβής (*)
    Αριθμός παραγγελίας (κατά περίπτωση· προαιρετικός)
    Όνομα και επίθετο  καταναλωτή (-ών)
    Διεύθυνση καταναλωτή (-ών)
    Υπογραφή καταναλωτή (-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιήθηκε    σε έντυπη μορφή)

    Ημερομηνία
    (*) διαγράψτε ανάλογα

    o ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΕ PDF

    Οι προηγούμενοι Κανονισμοί είναι διαθέσιμοι παρακάτω:

    - μέχρι τις 2022-07-04

    - μέχρι τις 2022-01-20

    - μέχρι τις 2021-09-19

    - μέχρι τις 2021-01-21

    - μέχρι τις 2020-05-06