Προϋποθέσεις προσφοράς Περισσότερα με λιγότερα”
(στην συνέχεια "Όροι Προσφοράς")

 

 

I Προκαταρκτικές διατάξεις

 

1.Οι παρόντες Όροι Προσφοράς υπό την επωνυμία Περισσότερα με λιγότερα καθορίζουν τους κανόνες λειτουργίας, τους όρους, το πεδίο εφαρμογής και τη διαδικασία της Προσφοράς, τους κανόνες χρήσης και τα δικαιώματα των προσώπων που συμμετέχουν στην Προσφορά, καθώς και τις υποχρεώσεις του Οργανωτή.

 

2.Ο Διοργανωτής της Προσφοράς Περισσότερα με λιγότερα είναι eobuwie.pl με έδρα τη Zielona Góra, Νowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Zielona Góra, VIII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων, με αριθμό KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, κεφάλαιο εταιρείας: 2.000.000 PLN που πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου (στην συνέχεια: "Διοργανωτής").

 

3.Η προώθηση γίνεται μόνο μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος https://modivo.gr („Ηλεκτρονικό Κατάστημα”). Οι πελάτες μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στην Προσφορά (στην συνέχεια: "Συμμετέχον της Προσφοράς").

 

II Αντικείμενο Προσφοράς και οι όροι για τη χρήση της Προσφοράς

 

1.Το Αντικείμενο της Προσφοράς είναι η δυνατότητα χρήσης της Προσφοράς από τον Συμμετέχοντα  της Προσφοράς σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους Όρους Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης Προσφοράς στον Συμμετέχοντα κατά τη Διάρκεια της Προσφοράς, η οποία μειώνει την τιμή των προϊόντων που διατίθενται  στην ιστοσελίδα https://modivo.gr και που επισημαίνεται με το έμβλημα «Περισσότερα με λιγότερα» (“Προϊόντα”) κατά το ποσό που καθορίζεται στην παράγραφο 3 παρακάτω (στο εξής: “Αντικείμενο Προσφοράς”)

 

 

2. Η Προσφορά ισχύει από 27.08.2020 00:01 μέχρι 30.08.2020 23:59 (στο εξής "Διάρκεια Προσφοράς").

 

 

3. Στο πλαίσιο της Προσφοράς η τιμή για τα Προϊόντα θα μειωθεί κατά:

1) 5€ με αγορά για 50€,

2) 25€ με αγορά για 125€,

3) 55€ με αγορά για 185€.

 

4. Η συμμετοχή στην Προσφορά είναι εθελοντική και δωρεάν (δηλ. οι αγορές Προϊόντων που υπάγονται στην Προσφορά δεν απαιτούν πρόσθετο κόστος από τον Συμμετέχον της Προσφοράς εκτός από την Τιμή Προϊόντων και των εξόδων που επιλέγονται από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης).

 

5.Ορισμένα Προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από την Προσφορά κατά τη διάρκεια της.

 

6. Η Προσφορά δεν καλύπτει (δεν μειώνει) οποιεσδήποτε χρεώσεις παράδοσης Προϊόντων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο της Προσφοράς στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τα οποία ο Συμμετέχον της Προσφοράς χρεώνει πλήρως.

 

7.Η Προσφορά δεν συγχωνεύεται με άλλες προσφορές, προωθητικές προσφορές, ειδικές προσφορές τιμών ή προϊόντων που ισχύουν για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εκτός εάν οι όροι της προώθησης, ειδικής προσφοράς ή προσφοράς προϊόντος ανακοινώνουν αλλιώς.

 

8. Το Αντικείμενο της Προσφοράς δεν υπόκειται σε καταβολή χρημάτων ή ανταλλαγής για οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής και είναι μη μεταβιβάσιμο.

9. Εάν ο Συμμετέχων της Προσφοράς επιστρέψει, βάσει των ξεχωριστών κανονισμών, όλα τα προϊόντα που αγοράστηκαν στο πλαίσιο της Προσφοράς, ο Συμμετέχων της Προώθησης θα λάβει επιστροφή χρημάτων ολόκληρου του ποσού που έχει πληρωθεί. Σε περίπτωση όταν ο Συμμετέχων της Προσφοράς επιστρέψει μόνο ένα μέρος των Προϊόντων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο της Προσφοράς, θα λάβει επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α) εάν, αφού ληφθούν υπόψη τα Προϊόντα που επιστράφηκαν, ο Συμμετέχων κρατήσει Προϊόντα των οποίων η συνολική τιμή είναι μικρότερη από 75€, χάνει το δικαίωμα για την προσφορά και ο Διοργανωτής θα μειώσει το ποσό που επιστρέφεται ανάλογα,

β) εάν, αφού ληφθούν υπόψη τα Προϊόντα που επιστράφηκαν, ο Συμμετέχων της Προσφοράς κρατήσει Προϊόντα των οποίων η συνολική τιμή βρίσκεται σε χαμηλότερο εύρος τιμών (που αναφέρεται στο σημείο ΙΙ. 3) από ό, τι πριν από την αγορά των επιστρεφόμενων Προϊόντων, η προσφορά μειώνεται ανάλογα και λαμβάνει την αξία σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στο σημείο II 3. παραπάνω και ο Διοργανωτής θα μειώσει το ποσό που θα επιστραφεί ανάλογα

 

III  Καταγγελίες

 

1.Όλες οι καταγγελίες σχετικά με την Προσφορά, οι Συμμετέχοντες Προσφοράς μπορούν να υποβάλλουν, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο: info@modivo.gr ή στην ακόλουθη διεύθυνση του Διοργανωτή: eobuwie.pl S.A./epapoutsia.gr, Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (στο εξής "Καταγγελίες").

 

2.Προκειμένου να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση της Καταγγελίας, συμπεριλάβετε το ονοματεπώνυμο του Συμμετέχοντα της Προσφοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου) καθώς και περιγραφή των λόγων της δήλωσης της Καταγγελίας.

 

3.Η συμμόρφωση στην Καταγγελία από τον Διοργανωτή πραγματοποιείται αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

 

4.Οι Καταγγελίες εξετάζονται από τον Διοργανωτή, εφαρμόζοντας ειδικότερα τις διατάξεις αυτών των Όρων Προσφοράς.

 

IV Τελικές διατάξεις

 

1. Με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Προσφοράς.

 

2. Αυτοί οι Όροι Προσφοράς διατίθενται δημοσίως στη διεύθυνση:https://modivo.gr/premiumdealskanonismos

 

3. Εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στο πλαίσιο των Όρων, οι όροι που χρησιμοποιούνται στους Όρους Προσφοράς θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που διατίθενται στη διεύθυνσηhttps://modivo.gr/premiumdealskanonismos.

 

4. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Προσφοράς σε περίπτωση σημαντικού λόγου που θεωρείται ως (κλειστός κατάλογος):

 

α) αλλαγή των νομικών διατάξεων που ρυθμίζουν τους όρους, τους κανόνες και την οργάνωση της Προσφοράς, επηρεάζοντας τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοργανωτή και των Συμμετεχόντων Προσφοράς.

 

β) αλλαγή της μεθόδου διεξαγωγής της Προσφοράς για τεχνικούς ή τεχνολογικούς λόγους.

 

γ) αλλαγή στον τρόπο παροχής υπηρεσιών μόνο λόγω τεχνικών ή τεχνολογικών λόγων

 

δ) αλλαγή του πεδίου εφαρμογής ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού, εισάγοντας νέα, τροποποιώντας ή αποσύροντας από τον Διοργανωτή τις υπάρχουσες λειτουργίες ή υπηρεσίες που καλύπτονται από τον Κανονισμό.

 

5. Σε περίπτωση αλλαγής στους Όρους Προσφοράς, ο Διοργανωτής θα παράσχει το ενοποιημένο κείμενο των Όρων Προσφοράς δημοσιεύοντας το στη διεύθυνση https://modivo.gr/premiumdealskanonismos.

6. Οι αλλαγές στους Όρους Προσφοράς ισχύουν από τη στιγμή που προσδιορίζονται σαφώς και τοποθετούνται στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

 

Zielona Góra, 27.08.2020